งานวิจัยของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการข้อมูล 

ผลงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและขนาดและระยะโรคมะเร็งเต้านมของสตรีในประเทศไทย
The Association of Breast Self–Examinationand Breast Cancer Size and Stage among Women Living in Thailand

การจำแนกมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในตับโดยรังสีแพทย์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ “HCC-ICC CT based classifier”
Classification of hepatocellular and intrahepatic cholangiocarcinoma by radiologist using CT-image processing based software “HCC-ICC CT based classifier

ผลกระทบของการศัลยกรรมแปลงเพศต่อคุณภาพชีวิตของหญิงข้ามเพศในประเทศไทย
Effects of Sex Reassignment Surgery on Quality of Life in Transgender Women in Thailand

ประสบการณ์การเคยโดนรังแกของหญิงข้ามเพศในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
Bullying Experiences of Transgender Women in Chiang Mai Thailand

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับการง่วงหลับขณะขับรถเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจการนอนหลับมาตรฐาน
Comparative study on the effectiveness of driver drowsiness detection with the standard polysomnography in the sleepiness detection

โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล ปีงบ 65 หัวข้อ "เว็บแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์อารมณ์ของข้อความภาษาไทย Thai Text Sentiment Analyzer"

โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล ปีงบ 65 หัวข้อ "เว็บแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ใบหน้า Web-Application for Face Recognition"

โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล ปีงบ 65 หัวข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการคาดการณ์ผลผลิตและราคาของข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในภาคเหนือของประเทศไทย Deleloping Website for Yield and Price Forecasting of Rice, Maize, and Sugarcane in Northern Thailand"

"Multi-Task Learning Frameworks to Classify Food and Estimate Weight From a Single Image" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2023)

วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา