Banner Shadow

ABOUT

Curriculum

RESEARCH

Activities : SCIENCE WEEK 2021

สรุปกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ 2564

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จัดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีการเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้

โดยมีนักเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20 ทีม ให้ความสนใจ แบ่งเป็นทีมละไม่เกิน 4 คน โดยมีครูที่ปรึกษาทีมจำนวน 1 ท่าน

โดยในการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.

โดยคณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 4 ท่าน  ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ธานินพงศ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
  2. ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ นักวิจัยจากศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
  4. อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ประกาศทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ได้มานำเสนอโครงงานวันที่ 27 สิงหาคม 2564

บรรยากาศการนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ใน โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ประกาศทีมที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม

EVENTS : สรุปกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรม Data Science Boot Camp 2021

จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 และนักศึกษาวิชาโทวิทยาการข้อมูล

  • วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฟังบรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา” โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเกษตร สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ และ ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ นักวิจัยจากศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
  • วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 แข่งการนำเสนอผลงาน โดยนักศึกษาจัดทีมตามความสนใจ ทีมละ 3-4 คน และจับคู่กับอาจารย์ที่เป็นโค้ชของทีม ซึ่งมีนักศึกษากว่า 20 ทีมเข้าแข่งขัน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ทีม ดังภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม Data Science มั่นใจในบุคลิกภาพ สู่การเป็นผู้นำ

กิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลชั้นปีที่ 3 รหัส 62

จัดวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. 

  • 09.00 – 11.00 น. ฟังบรรยายหัวข้อ “ทักษะการสื่อสาร 2 ทาง และเทคนิคการนำเสนอ” โดยคุณ ชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • 11.00 – 12.30 น. ฟังบรรยายหัวข้อ “การปรับบุคลิก การถอดตัวตนเพื่อให้พร้อมกับการทำงาน” โดย คุณนิรมล ประทีปะจิตติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ 2564

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล รหัส 62

  • วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฟังบรรยายหัวข้อ “การเขียน CV และการเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป เป็นภาษาอังกฤษ” โดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผอ.อาวุโสฯ บริษัท MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2564

ประกาศ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล

เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ประจำปี 2564

1.   หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกลุ่มวิจัยที่รวมกันระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่มีพันธกิจมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพันธกิจด้านผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิจัยจากต่างภาควิชา โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจึงเห็นสมควรออกประกาศโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2564  เพื่อสนับสนุนสมาชิกกลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจะสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงวิทยาการข้อมูล รวมจำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท    ทั้งนี้หัวหน้าโครงการต้องเป็นสมาชิกโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โดยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น และต้องมีนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย  ทั้งนี้ข้อเสนอที่มีนักวิจัยร่วมกันจากต่างภาควิชาอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยผลงานเชิงนวัตกรรมจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัทธ์ที่เป็นรูปธรรม  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และต้นทุน  ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

 

3. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้

3.1 มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน

3.2  มีลักษณะเป็นแผนงานที่ชัดเจน  มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการนำไปใช้ที่ชัดเจน

3.3  งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกลุ่มวิจัย และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

3.4  ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่  และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงาน และ/หรือ เจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดำเนินการวิจัยต่อยอด  หากตรวจพบว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุน และเรียกเงินสนับสนุนคืน

3.5 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน (ขยายต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน)

 

4. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

5. การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดทำโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุนที่กำหนดส่งมายังโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2564

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน Download