Banner Shadow

ABOUT

Curriculum

RESEARCH

Extended Sciweek 64

🔥 ขยายเวลารับสมัคร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล 2021 🔥

 ⏰ สามารถสมัครได้จนถึง 6 สิงหาคม 2564 ❗️❗️❗️
📌 สมัครได้ที่
📌 รูปแบบการแข่งขัน : นำชุดข้อมูลที่กำหนด (ไม่บังคับว่าต้องใช้ข้อมูลทุกชุด) ไปสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เป็นผลงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่จะนำข้อมูลไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุด
🏆 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ม. 4-6 ชิงเงินรางวัลรวม 8,000.- บาท
🗂 ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ
กำหนดการ 🗓
📍 2 ส.ค : เริ่มส่งชุดข้อมูลผ่านทางอีเมลอาจารย์ที่ปรึกษา
📍 6 ส.ค : ปิดรับสมัคร
📍 10 ส.ค : ส่ง proposal (ข้อเสนอโครงงาน)
📍 14 ส.ค : ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ
📍 27 ส.ค : นำเสนอโครงงานสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ผ่านโปรแกรม zoom
📌 การประกวดและการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนอื่น ๆ ติดตามได้ที่ : คลิก

Event PROP-INSUR-TECH HACKATHON 2021

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย), บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด, บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด, บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด, บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จัด PROP-INSUR-TECH HACKATHON 2021ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง ลิงก์

ประมวลภาพการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 23.59

รางวัลชนะเลิศอัน 2 ได้แก่ ทีม BANANA

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม The Pit

ประกาศรับข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2564

ประกาศ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล

เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ประจำปี 2564

1.   หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกลุ่มวิจัยที่รวมกันระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่มีพันธกิจมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพันธกิจด้านผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิจัยจากต่างภาควิชา โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจึงเห็นสมควรออกประกาศโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2564  เพื่อสนับสนุนสมาชิกกลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจะสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงวิทยาการข้อมูล รวมจำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท    ทั้งนี้หัวหน้าโครงการต้องเป็นสมาชิกโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โดยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น และต้องมีนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย  ทั้งนี้ข้อเสนอที่มีนักวิจัยร่วมกันจากต่างภาควิชาอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยผลงานเชิงนวัตกรรมจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัทธ์ที่เป็นรูปธรรม  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และต้นทุน  ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

 

3. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้

3.1 มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน

3.2  มีลักษณะเป็นแผนงานที่ชัดเจน  มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการนำไปใช้ที่ชัดเจน

3.3  งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกลุ่มวิจัย และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

3.4  ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่  และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงาน และ/หรือ เจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดำเนินการวิจัยต่อยอด  หากตรวจพบว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุน และเรียกเงินสนับสนุนคืน

3.5 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน (ขยายต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน)

 

4. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

5. การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดทำโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุนที่กำหนดส่งมายังโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2564

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน Download