Banner Shadow

ABOUT

Curriculum

RESEARCH

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

AI Thailand Hackathon 2024 EP.1 AI Cooking ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (DS) และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024 EP.1 AI Cooking พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จัดแข่งระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 67 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
.
สมาชิกทีม ได้แก่ 1. นายศิวกร วังวล – CS 2. นางสาวฌิณญา วงค์ใหญ่ – DS 3. นายอัษฎาวุธ สุรินรังษี – DS
.
ชื่อผลงาน “SAFECALL SAFEGUARDING SENIORS FROM SCAM CALLS”
การแก้ไขปัญหา Call Center หลอกลวงสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี ASR และ LLM เมื่อมีสายเรียกเข้าจากเบอร์ไม่รู้จัก SafeCall จะแปลงเสียงเป็นข้อความ (ASR) เพื่อถอดเสียงเรียก และใช้ Large Language Model (LLM) ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนทันทีผ่านการสั่นโทรศัพท์ และเสียงเตือน
.
ขอบคุณข้อมูลจาก AI Thailand Community

24 Hrs. builds Hackathon Smart University "possibility for CMU" ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษา Data Science รหัส65 ชนะเลิศกิจกรรม 24 Hrs. builds Hackathon Smart University “possibility for CMU” พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท กับไอเดียสร้างเมืองอัจฉริยะในผลงาน “BRAND NEW VERSION OF REG CMU WITH STUDY PLAN ASSISTANT” วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
.
ทีม Candy cane ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่
1. นายณัฐรัตน์ สุชาติพงศ์
2. นางสาวพัชรพร วงค์คำ
3. นางสาวพิมพ์มาดา ทองประศรี
4. นางสาวอรณิชา ชูทอง
5. นางสาวรสสุคนธ์ คันธะวงค์
.

BEYOND CODING 2023 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี แก่กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Beyond Coding และได้นำเสนอผลงาน Showcase and FINAL Competition ในกิจกรรม Play Fun Fest: PMU-B CODING ERA ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 เซ็นทรัลพระราม 9 วันที่ 12-14 มกราคม 2567 จัดโดย บพค. และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)
โดยคว้ารางวัล รายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม “Scicode” ทำงานร่วมกับ Thai.run
นายปฐมภูมิ ใหม่กัน สาขา Data Science ชั้นปี 2
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม “Results” ทำงานร่วมกับ Botnoi Group
นายศิวกร วังวล สาขา Data Science ชั้นปี 2
นางสาวฌิณญา วงค์ใหญ่ สาขา Data Science ชั้นปี 2
นายอัษฎาวุธ สุรินรังษี สาขา Data Science ชั้นปี 2
.
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม “แกงโฮะ” ทำงานร่วมกับ EVmeplus
นายกีรติ บูชาทิพย์ ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวศุภาวรรณ ศรีมากรณ์ สาขา Data Science ชั้นปี 3
นางสาวชัญญาภัส ไชยกองชา สาขา Data Science ชั้นปี 3
นางสาวอิสสราพร กะการดี สาขา Computer Science ชั้นปี 1
ขอบคุณภาพ และรายละเอียดจาก Beyond Coding และ PMU-B บพค.

ดูภาพต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/profile.php?id=100089898969673

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการ

นำเสนอผลงานระดับชาติแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ที่ได้รับรางวัลการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเภท 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
.
2.1 ภาคบรรยาย รางวัลระดับดีเด่น (ได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท) นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง, นายยุทธภูมิ เขียวโม, นายชนาธิป บุตรศรี, นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร และ นายภูริณัฐ คําปันศรี หัวข้อ “การเปรียบเทียบตัวแบบผสมโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทย”
2.2 ภาคโปสเตอร์ รางวัลระดับดี (ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,500 บาท) นายณภัทร ข่ายกา, นายอิงครัตน์ ตาแก้ว และนายชนกชล ชื่นชอบ หัวข้อ “ตัวแบบการทำนายการเกิดโรงมะเร็งปอด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (นักศึกษา DS รุ่นที่ 2) และอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกผลงานไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 21st International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2024) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานถูกตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceedings) และสามารถค้นหาได้ผ่านทาง IEEE Xplore และในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่
.
1. นายจิรานุวัฒน์ ติม้า 2. นางสาววรกานต์ ไชยเรือน 3. นายกฤตเมธ แปงเขียว 4. นายชนธีร์ วิรัตน์เกษม 5. นางสาวพัชริดา ผดุงกิจ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.กรพรหม พิกุลแก้ว ได้นำเสนอผลงาน หัวข้อ “Early Detection of Alzheimer’s Disease: A Deep Learning Approach for Accurate Diagnosis” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำขณะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 วิชางานวิจัยสำหรับวิทยาการข้อมูล (229452) ก่อนสำเร็จการศึกษาจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม (Best of Track) ภาคโปสเตอร์ ในกลุ่ม Mathematics & Statistics
หัวข้อ “A Comparitive Study of Forecasting Liquid Petroleum Gas Consumption in Thailand Using Deep Learning Mode” ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
.
สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง (ผู้นำเสนอผลงาน)
2. นายยุทธภูมิ เขียวโม (ผู้นำเสนอผลงาน)
3. นายชนาธิป บุตรศรี
4. นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร
5. นายภูริณัฐ คำปันศรี
.
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา
จากภาควิชาสถิติ

นำเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ที่ได้รับรางวัลจากนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1️⃣ รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์กลุ่มสถิติ
“รางวัลระดับดีเยี่ยม” จำนวน 2 รางวัล
หัวข้อ “การทำนายการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง”
โดย นางสาวธนัชญา ตื้อยศ, นางสาวจิราภรณ์ จันธิวงค์, นายพนมกร บุญเจ็น, นางสาวศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ และ นางสาวสิริกร สันเทพ
หัวข้อ “การเปรียบเทียบตัวแบบทำนายการเกิดโรคหัวใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเครื่อง”
โดย นายนัธทวัฒน์ เขมัษเฐียร , นายธัญพิสิษฐ์ ณ คำ , นางสาวรสธร มะลิลา และนางสาวกฤติกา รัตนวรรณพันธ์
.
2️⃣ รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายกลุ่มสถิติ “รางวัลระดับดี”
หัวข้อ “การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึก”
โดย นายชนาธิป บุตรศรี, นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง, นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร, นายภูริณัฐ คำปันศรี และ นายยุทธภูมิ เขียวโม
.
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรางวัลเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และรางวัลกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลรางวัลเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และรางวัลกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้
1️⃣ รางวัลเรียนดี
⭐️ประเภท ผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร
1. 630510674 นายชยุต คันธวงศ์ (สำเร็จการศึกษา)
2. 630510672 นายจิรานุวัฒน์ ติม้า (สำเร็จการศึกษา)
3. 630510673 นายนิรวิทธ์ กันธชัย (สำเร็จการศึกษา)
⭐️ประเภท ผลการเรียนดีเด่น
1. 660510740 นางสาวธนัชญา ตื้อยศ
2. 650510697 นายจารุพงศ์ นันทโภคิน
3. 640510693 นางสาวกัญญ์วรีส์ สินพรมมา
4. 650510707 นายธิชัยยุทธ์ ธนะภาษี
⭐️ประเภท พัฒนาผลการเรียนดีเด่น
1. 640510697 นางสาวชัญญาภัส ไชยกองชา
2. 640510701 นายพงษ์ศิริ รุ่งโรจน์ขันติ
.
2️⃣ กิจกรรมดีเด่น
⭐️ประเภทกิจกรรมดีเด่น กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหมู่คณะ ได้แก่ “กิจกรรม Data Science สัมพันธ์” จัดโดย กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลชั้นปีที่ 1-4
⭐️ประเภทนักศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา
1. 640510720 นางสาวณัฐจิรา อุดสุข
2. 640510724 นางสาวธนนาถ พงษ์เสม
▶️ ประกาศผลการพิจารณาฉบับเต็ม : https://cmu.to/WUdO8

JCSSE 2023

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ ร่วมกับนายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงาน “Multi-Task Learning Frameworks to Classify Food and Estimate Weight From a Single Image” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2023) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ งานวิจัยนี้เป็นงานที่ทำระหว่างเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะได้ตีพิมพ์ลง IEEE Computer Society proceeding (indexed by Scopus)
     นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สาชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อยู่ที่สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง