ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

 • ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 • ชื่อย่อ    วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)

ภาษาอังกฤษ

 • ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Data Science)
 • ชื่อย่อ    B.S. (Data Science)

หลักสูตรร่วม 3 ภาควิชา

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 2. ภาควิชาสถิติ
 3. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รู้กว้าง อย่างถ่องแท้

นักศึกษาจะได้เรียนวิชาแกน และวิชาเอกเลือกซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ศึกษาและทำงานด้าน Data Science

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • การจัดการข้อมูล
 • พื้นฐานทางด้านอัลกอริทึมและซอฟต์แวร์
 • พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
 • ทักษะการคำนวณและการคิดเชิงสถิติ
 • การสร้างตัวแบบและการประเมินผล

อาชีพในสายงาน

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวิศวกรข้อมูล
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • ครู อาจารย์
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

Fundamental English 1

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Calculus 1

206111 แคลคูลัส 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

Probability and Statistics

208150 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Fundamental Concept of Data Science

229123 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล  

จำนวน 3 หน่วยกิต

Science and Mathematics

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Humanities and Social Sciences

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จำนวน 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

Fundamental English 2

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Calculus 2

206112 แคลคูลัส 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

Programming for Data Science

229223 การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Science and Mathematics

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Humanities and Social Sciences

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จำนวน 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

Critical Reading and Effective Writing

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Discrete Mathematics

206281 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

จำนวน 3 หน่วยกิต

Statistical Methods for Data Science

208250 วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Data Manipulation for Data Science

229323 การจัดดำเนินการข้อมูลสำหรับด้านวิทยาการข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Minor (if any)

วิชาโท (ถ้ามี)

จำนวน 3 หน่วยกิต

Free Electives

วิชาเลือกเสรี

จำนวน 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

English in Science and Technology Context

001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน 3 หน่วยกิต

Data Structures

204251 โครงสร้างข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Applied Linear Algebra

206324 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์

จำนวน 3 หน่วยกิต

Statistical learning for Data Science 1

229351 การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

Major Electives

วิชาเอกเลือก

จำนวน 3 หน่วยกิต

Learning Through Activities

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำนวน 1 หน่วยกิต

Minor (if any)

วิชาโท (ถ้ามี)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

Data Engineering

204426 วิศวกรรมข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Statistical Learning for Data Science 2

229352 การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

Major Electives

วิชาเอกเลือก 

จำนวน 9 หน่วยกิต

Minor (if any)

วิชาโท (ถ้ามี)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

Learning Through Activities

201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

จำนวน 2 หน่วยกิต

Ethics for Computer Professionals

204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 1 หน่วยกิต

Machine Learning

204456 การเรียนรู้ของเครื่อง

จำนวน 3 หน่วยกิต

Siminar in Data Science

229390 สัมนาทางด้านวิทยาการข้อมูล

จำนวน 1 หน่วยกิต

Major Electives

วิชาเอกเลือก

จำนวน 9 หน่วยกิต

Minor (if any)

วิชาโท (ถ้ามี) 

จำนวน 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

Cooperative Education

229496 สหกิจศึกษา

จำนวน 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

Research in Data Sciences

229452 งานวิจัยในวิทยาการข้อมูล

จำนวน 3 หน่วยกิต

Major Electives

วิชาเอกเลือก 

จำนวน 6 หน่วยกิต

Minor (if any)

วิชาโท (ถ้ามี)

จำนวน 3 หน่วยกิต

Free Electives

วิชาเลือกเสรี

จำนวน 3 หน่วยกิต