ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

 • ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 • ชื่อย่อ    วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)

ภาษาอังกฤษ

 • ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Data Science)
 • ชื่อย่อ    B.S. (Data Science)

หลักสูตรร่วม 3 ภาควิชา

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 2. ภาควิชาสถิติ
 3. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รู้กว้าง อย่างถ่องแท้

นักศึกษาจะได้เรียนวิชาแกน และวิชาเอกเลือกซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ศึกษาและทำงานด้าน Data Science

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • การจัดการข้อมูล
 • พื้นฐานทางด้านอัลกอริทึมและซอฟต์แวร์
 • พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
 • ทักษะการคำนวณและการคิดเชิงสถิติ
 • การสร้างตัวแบบและการประเมินผล

อาชีพในสายงาน

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวิศวกรข้อมูล
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • ครู อาจารย์
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์