ผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

 
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Research area of interest  :  Bioinformatics, Machine Learning

Research GateGoogle Scholarjeerayut.c@cmu.ac.th
ผศ.ดร.พิมผกา ธานินพงศ์
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Research area of interest  :  Data Mining, Text Mining, Data Stream Mining, Data Science

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=PhimphakaTaninpongGoogle Scholarp.taninpong@gmail.com
ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายวิจัย

Research area of interest  :  Statistical Machine Learning, Learning under uncertainty, Lifelong machine learning

Research GateGoogle Scholarjakramate@gmail.com
อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายบริการวิชาการ

Research area of interest  :   Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing

อาจารย์ ดร.กุณฑลี ไชยสี
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

Research area of interest  :   Computational Bayesian statistics, Markov chain Monte Carlo methods with applications in Bayesian mixture modelling and Bayesian data analysis

Google Scholar
ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Research area of interest  :  Optimization and Control Theory

Research GateGoogle Scholarthanasak.m@cmu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล

ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Fixed point theory, Banach space theory

https://www.researchgate.net/profile/Suthep_SuantaiGoogle Scholarsuthep.s@cmu.ac.th

สมาชิกจากภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Numerical PDE, Fluid mechanics, Numerical analysis

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=KanyutaPoochinapanGoogle Scholarkanyuta@hotmail.com
รศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  data analysis, mathematical model

https://www.researchgate.net/profile/Thaned_RojsiraphisalGoogle Scholarthaned@gmail.com
ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Optimization and Control Theory

https://www.researchgate.net/profile/T_MouktonglangGoogle Scholarthanasak.m@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Numerical Analysis, Optimization

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=DhiranuchBunnagGoogle Scholardhiranuch@yahoo.com
อาจารย์ ดร.นที ทองศิริ
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Computational Mathematics

https://www.researchgate.net/profile/Natee_TongsiriGoogle Scholarnatee.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Computational Mathematics , Mathematical Modeling

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=NawindaChutsagulpromGoogle Scholarnawinda.chuts@cmu.ac.th
รศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Fixed Point Theory in Geodesic Spaces

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=BanchaPanyanakGoogle Scholarbancha.p@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Algebraic Topology, Low dimensional topology, Hyperbolic Geometry

https://www.researchgate.net/profile/Pradthana_JaipongGoogle Scholarpradthana.j@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Probability models, Financial Mathematics, Actuarial Sciences

https://www.researchgate.net/profile/Parkpoom_PhetpradapGoogle Scholarparkpoom.phetpradap@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Discrete and Computational Geometry, Mathematical Modeling with Geometry Approach

Research GateWebsitesupanut.c@cmu.ac.th
ผศ.ดร.สมภพ มูลชัย
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Mathematical Modeling, Optimization

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=SompopMoonchaiGoogle Scholartumath@gmail.com
รศ.ดร.สันติ ทาเสนา
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Analysis

https://www.researchgate.net/profile/Santi_TasenaGoogle Scholarsanti.tasena@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุทธิดา วงศ์แก้ว
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

Research area of interest  :  Computational Mathematics, Mathematical Modeling, Optimization

https://www.researchgate.net/profile/Suttida_WongkaewGoogle Scholarsuttida.wongkaew@cmu.ac.th

สมาชิกจากภาควิชาสถิติ

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ สุภาวรรณ
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Bayesian Statistics, Computational Statistics

kamonrat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กุณฑลี ไชยสี
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Computational Bayesian statistics, Markov chain Monte Carlo methods with applications in Bayesian mixture modelling and Bayesian data analysis

Google Scholarkuntalee.chaisee@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดลภาค พรนพรัตน์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Machine Learning and Deep Learning

https://www.researchgate.net/profile/Donlapark_PornnopparathGoogle Scholardonlapark.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นวพร นาคหฤทัย
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Actuarial Science / Financial Mathematics, Mathematics / Applied Mathematics, Modeling and Simulation, Optimal Design, Probability

ผศ.ดร.บัณฑิตา พลับอินทร์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Experimental Design

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=BandhitaPlubinGoogle Scholarbandhita2459@gmail.com
ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Data Mining, Text Mining, Data Stream Mining, Data Science

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=PhimphakaTaninpongGoogle Scholarp.taninpong@gmail.com
อาจารย์ ดร.พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Statistical Analysis, Applied Probability, Data Analysis

https://www.researchgate.net/profile/Pimwarat_NanthaprutGoogle Scholarpimwarat.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Data Analysis, Statistical Analysis, Distributed Generation, Transformers

https://www.researchgate.net/profile/Pawat_PaksaranuwatGoogle Scholarpawat.pak@cmu.ac.th
รศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Biostatistics, Medical Statistics

https://www.researchgate.net/profile/Patrinee_Traisathit3Google Scholarpatrinee.t@cmu.ac.th
ผศ.ดร.มานะชัย รอดชื่น
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Theory of Statistics, Nonparametric Statistics, Linear Models

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=ManachaiRodchuenGoogle Scholarr.manachai@gmail.com
ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Statistical theory and analysis, Statistical Modeling and Environment Statistics

https://www.researchgate.net/profile/Manad_KhamkongGoogle Scholarmanad.k@cmu.ac.th
ผศ.ดร.วฐา มินเสน
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Operations Research, Quality Control, Industrial Statistics, Simulation Study and Software, Time Series Analysis, Feasibility Study

https://www.researchgate.net/profile/Watha_MinsanGoogle Scholarwathaminsan@gmail.com
อาจารย์ ดร.วลัยทิพย์ บุญญาติศัย
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Applied Statistics, Survival Models

https://www.researchgate.net/profile/Walaithip_BunyatisaiGoogle Scholarwalaithip.bun@gmail.com
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา วงค์รินทร์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Computational statistics, Applied statistics, Data Science

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=weerinradawongrinhttps://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=05&q=weerinrada+wongrin&btnG=weerinrada.w@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณ
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Theory of Statistics, Applied Statistics

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=weerinradawongrinGoogle Scholarweerinrada.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Operations Research, Logistics and Supply Chain Management, Optimization

Google Scholar
อาจารย์ อัญมณี กุมมาระกะ
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ

Research area of interest  :  Probability and Statistics Inference, Computational Statictics and Data Science

https://www.researchgate.net/profile/Unyamanee_KummarakaGoogle Scholarkummaraka.u@gmail.com

สมาชิกจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Statistical Machine Learning, Learning under uncertainty, Lifelong machine learning

https://www.researchgate.net/profile/Jakramate_BootkrajangGoogle Scholarjakramate@gmail.com
ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Network Design Problems and Graph Theory, Peer to Peer Networks

https://www.researchgate.net/profile/Jakarin_ChawachatGoogle Scholarjakarin.c@cmu.ac.th
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Bioinformatics, Machine Learning

https://www.researchgate.net/profile/Jeerayut_ChaijaruwanichGoogle Scholarjeerayut.c@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Pattern Recognition, Data Mining, Data Science

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=ChumpholBunkhumpornpatGoogle Scholarchumphol.b@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Metadata and Ontology Engineering

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=ChureeTechawutGoogle Scholarchuree.t@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Data Warehousing, Recommender Sysytem, Knowledge Discovery

Google Scholardussadee.p@cmu.ac.th
ผศ.เบญจมาศ ปัญญางาม
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Neural Networks

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=BenjamasPanyangamGoogle Scholarbpanyangam@yahoo.com
อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชะอังกูร
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Similarity Search, Alignment, Algorithms

https://www.researchgate.net/profile/Prapaporn_Techa-AngkoonGoogle Scholarprapaporn.techaang@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Evolutionary Computing, Optimization

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=PrakarnUnachakGoogle Scholarfortmanpung@gmail.com
ผศ.ดร.เมทินี เขียวกันยะ
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Software Metrics, Software Improvement, O-O Technology

https://www.researchgate.net/profile/Matinee_KiewkanyaGoogle Scholarg4122109@yahoo.com
อาจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Security management, webservice, ontology and semantic

https://www.researchgate.net/profile/Ratsameetip_Wita2Google Scholarratsameetip@gmail.com
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Machine Learning, Image processing, Neural Networks

https://www.researchgate.net/profile/Worawut_SrisukkhamGoogle Scholarworawut.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร.วัฒนา จินดาหลวง
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Approximation Algorithms, Graph Theory

https://www.researchgate.net/profile/Wattana_JindaluangGoogle Scholarwjindaluang@gmail.com
ผศ.ดร.วาริน เชาวทัต
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision (or Machine Vision)

https://www.researchgate.net/profile/Varin_ChouvatutGoogle Scholarvarinchouv@gmail.com
ผศ.วาสนา นัยโพธิ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Object-Oriented Programming, Java Programming

https://www.researchgate.net/profile/Wassana_NaiyapoGoogle Scholarwassanacs@gmail.com 
ผศ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Information Retrieval, Knowledge Discovery

https://www.researchgate.net/profile/Wijak_SrisujjalertwajaGoogle Scholarwijak.cscmu@gmail.com
ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Peer-To-Peer Networks, Computer Networking, Internet Architecture

https://www.researchgate.net/profile/Suphakit_AwiphanGoogle Scholarsuphakit_a@outlook.com
อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)

Research Gate
ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algorithm)

https://www.researchgate.net/profile/Samerkae_SomhomGoogle Scholarsamerkae.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research area of interest  :  Database, Query Optimization

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=AreeratTrongratsameethongGoogle Scholarareerat.t@cmu.ac.th

บุคลากรประจำโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

นาย โอภาส หลวงธิจา
พนักงานปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

B.S. (Computer Science) CMU (2009)

CS28, SC52

M.Econ. CMU (2015)

M.Econ58

Gmail