ผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

รศ. ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Research area of interest  :  Bioinformatics, Machine Learning

Research GateGoogle Scholarjeerayut.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Research area of interest  :  Optimization and Control Theory

Research GateGoogle Scholarthanasak.m@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พิมผกา ธานินพงศ์
ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Research area of interest  :  Data Mining, Text Mining, Data Stream Mining, Data Science

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=PhimphakaTaninpongGoogle Scholarp.taninpong@gmail.com
ผศ. ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายวิจัย

Research area of interest  :  Statistical Machine Learning, Learning under uncertainty, Lifelong machine learning

Research GateGoogle Scholarjakramate@gmail.com
ผศ. ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายบริการวิชาการ

Research area of interest  :   Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing

ผศ. ดร.กุณฑลี ไชยสี
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯฝ่ายผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

Research area of interest  :   Computational Bayesian statistics, Markov chain Monte Carlo methods with applications in Bayesian mixture modelling and Bayesian data analysis

Google Scholar
ผศ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Research area of interest  :   Topology

Research Gatesupreedee.dangskul@cmu.ac.th