ความเป็นมา

             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมและประเทศ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมและหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่เศรษฐกิจ  ดิจิตัล ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสามภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรให้มีจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล (Data Science Research Center) เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล โดยอาศัยความก้าวหน้าของวิทยาการข้อมูล (Data Science) ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ให้ได้แนวคิดสร้างสรรค์ เชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงการต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น

      ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมายในรูปแบบที่หลากหลาย ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมหาศาลในลักษณะ Big Data เราสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis) การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning)  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการแสดงมโนภาพ (Visualization) ในมุมมองที่ลึกซึ้งและครอบคลุมเพื่อเอื้ออำนวยให้เห็นประเด็นความคิดสร้างสรรค์เชิงลึกที่สำคัญซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป 

เป้าหมาย

         โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลให้มีความเป็นเลิศและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีค่า มีงานบริการวิชาการด้านวิทยาการข้อมูลที่มีคุณค่าเชิงวิชาการในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลที่ดำเนินการสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคณิตศาสตร์

การดำเนินงาน

         ทิศทางการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในระดับสากลและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีค่า การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การแสวงหาแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีประสิทธิภาพและให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

พันธกิจของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มี 3 ด้าน

พันธกิจด้านที่ 1

-> ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล

พันธกิจด้านที่ 2

-> บริการวิชาการด้านวิทยาการข้อมูล

พันธกิจด้านที่ 3

-> สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูล