บุคลากร

นาย โอภาส หลวงธิจา
พนักงานปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

B.S. (Computer Science) CMU (2009)

CS28, SC52

M.Econ. CMU (2015)

M.Econ58

Gmail