ประกาศ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล

เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ประจำปี 2564

1.   หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกลุ่มวิจัยที่รวมกันระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่มีพันธกิจมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพันธกิจด้านผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิจัยจากต่างภาควิชา โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจึงเห็นสมควรออกประกาศโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2564  เพื่อสนับสนุนสมาชิกกลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลจะสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงวิทยาการข้อมูล รวมจำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท    ทั้งนี้หัวหน้าโครงการต้องเป็นสมาชิกโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล โดยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น และต้องมีนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย  ทั้งนี้ข้อเสนอที่มีนักวิจัยร่วมกันจากต่างภาควิชาอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยผลงานเชิงนวัตกรรมจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัทธ์ที่เป็นรูปธรรม  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และต้นทุน  ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

 

3. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้

3.1 มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน

3.2  มีลักษณะเป็นแผนงานที่ชัดเจน  มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการนำไปใช้ที่ชัดเจน

3.3  งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกลุ่มวิจัย และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

3.4  ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่  และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงาน และ/หรือ เจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดำเนินการวิจัยต่อยอด  หากตรวจพบว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุน และเรียกเงินสนับสนุนคืน

3.5 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน (ขยายต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน)

 

4. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

5. การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดทำโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุนที่กำหนดส่งมายังโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2564

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *