ข้อมูลหลักสูตรและแผนการศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา ใช้สำหรับนศ. รหัส 62

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดกระบวนวิชาได้ที่ เล่มหลักสูตร