แผนการศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลใช้กับนศ.รหัส 63 เป็นตันไป ฉบับเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา ใช้สำหรับนศ. รหัส 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดกระบวนวิชาได้ที่ เล่มหลักสูตร